Plagiatkontroll online dating

Forfatterskap skal tilfredsstille ICMJE (The International Commitee of Medical Journal Editors) med norsk oversettelse av: Nylenna, M.

Medforfatterskap i medisin og helsefag (Sist oppdatert: 8.september 2014). Tilgjengelig på:https:// Enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at hun/han kan ta et offentlig ansvar for innholdet.a) Vesentlig bidrag til ide og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolkning av data.b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold.c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres.d) Enighet om å være ansvarlig for alle deler av arbeidet for å sikre at spørsmål knyttet til presisjon og integritet til noen del av arbeidet er hensiktsmessig undersøkt og løst.

Dersom vitenskapelige manuskript vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet, blir det vurdert av to fagfeller. Det er ansvarlig redaktør som til slutt avgjør om en vitenskapelig artikkel, essay, fagartikkel eller annet kan publiseres.

Kriterier for forfatterskap Bare forfattere som tilfredsstiller kravene til forfatterskap, kan oppføres som medforfattere av en artikkel.

Tidsskriftet har knyttet anerkjente forskere på professor, dosent- og førstenivå til vurdering og referee-bedømming av artiklene. De blir ikke referee-bedømte, men gjennomgår en redaksjonell vurdering.

Kronikker, bokanmeldelser og debattinnlegg tas imot. De innsendte manuskriptene må tydelig merkes hvorvidt de er forskningsartikler, vitenskapelige essays, fagartikler eller annet.

Vær oppmerksom på proporsjonene i tabellen slik at den passer inn på en trykt side.

Innholdsmessig presenterer hvert nummer av tidsskriftet referee-bedømte, vitenskapelige artikler og eller vitenskapelige essays.

Dersom forfatter ikke er nevnt i teksten, oppgis etternavn og utgivelsesår i parentes: (Holmboe, 1999). Siste innsending Før siste innsending, må artikkelen og eller essayet være korrekturlest, samt være i tråd med kravene beskrevet ovenfor. Bekreftelse Bekreftelse på at manuskriptet er mottatt og antatt sendes til korresponderende forfatter.

Dersom referansen er til en spesifikk del av publikasjonen er det god sitatskikk å angi sidenummer/-numre. Dersom verket det refereres til har to forfattere, oppgis begges etternavn: (Andersen & Hansen, 2000). Har en forfatter eller forfatterkombinasjon flere siterte verker samme år, angis dette ved tilføyelse av bokstaver: (Hansen, 1999a) (Hansen, 1999b). Listen skal settes opp alfabetisk og inneholde alle og kun de forfatterne det er referert til i tekst og tabeller. Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. Korresponderende forfatter vil motta et elektronisk eksemplar av egen artikkel når den er klar for utgivelse.

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning trykker ikke fotografier og andre bilder uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra rettighetshaver. Litteraturhenvisninger Nordisk Tidsskrift for Helseforskning bruker referansestilen APA 6th i artiklene.

Denne stilen er godt beskrevet og med eksempler på Kildekompasset,

Leave a Reply